Dozorovanie stavieb

Ponúkame nezávislé, odborné a zodpovedné dozorovanie výstavby. Zastupujeme záujmi inverstorov a stavby na stavenisku. Realizácia stavby je proces počas ktorého je potrebné zabezpečeiť čo najlepšie podmienky na úspešné dokončenie stavby.

Podľa stavebného zákona je stavebný dozor povinný pri svojpomocnej výstavbe, keď sú jednotlivé práce realizované svojpomocne. V prípade realizácie stavby dodávateľsky (stavebnou firmou) stavebný dozor zabezpečuje aby sa stavba zhotovovala podľa projektu stavby, v dohodnutých lehotách výstavby a za zmluvne dohodnutú cenu.

Stavebný dozor nie je to isté čo stavbyvedúci, ktorý má za úlohu organizovať priebeh prác, dodávky materiálu a realizáciu stavby správnymi technologickými postupmi. Úlohou stavebného dozoru je všetko kontrolovať a hlásiť svoje zistenia investorovi.

Je dôležité aby stavebný dozor bol úplne nezávislý a neutrálny. V tomto smere mi zastupujeme hlavne záujmi stavby aby pri prípadných zmenách realizátora alebo užívateľkých zmenách nedochádzalo ku nadmernému predraženiu a predľženia doby výstavby.

Z dôvodu optimalizácie stavebných nákladov sa často stáva že investory sa spoliehajú iba na zhotoviteľa stavby na základe uzatvorenej zmluvy o dielo. Aj keď stavebný zákon neukladá povinnosť stavebníkovy zabezpečiť si stavebného dozora na stavbu pri uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom, tak je to práve stavebný dozor ten, ktorý má zastupovať záujmy stavebnýka a stavby na stavenisku. Dobrý odborník vykonávajúci stavebný dozor bude pozorne sledovať priebeh prác a kontrolovať súlad postupu stavebných prác a realizácie prác s projektovou dokumentáciou. Veľakrát sa stáva že počas výstavby sa vyskytnú zmeny ktoré vie stavebný dozor zhodnotiť či dané zmeny sú v súlade so stavebným povolením. V opačnom prípade môže dôjsť ku rozporom zrealizovanej stavby s vydaným stavebným povolením a v najhoršom prípade sa stavba nebude sa dať skolaudovať.

Na základe hore uvedených Vám ponúkame službu autorizovaného stavebného dozora, ktorý Vám zabezpečí nasledovné činnosti:

  • pomoc pri hľadaní dodávateľov (zhotoviteľov) pre jednotlivé práce,
  • vypracovanie analýzy ponuky zhotoviteľov a porovnanie cien jednotlivých položiek,
  • pomoc pri optimalizácii cien stavebných prác súvisiacich s výstavbou stavby,
  • kontrola množstva, kvality a hodnoty vykonaných prác (kontrola rešpektovania technických a odborných noriem),
  • vedenie a potvrdzovanie stavebných denníkov reálnym zaznamenávaním dôležitých pozorovaní a odchýlok počas výstavby, kontrola a podpisovanie stavebnej knihy a situácií,
  • kontrola, či sa realizácia stavby vykonáva v súlade s projektovou dokumentáciou,
  • koordinácia a riešenie odborných problémov počas vykonávania prác,
  • vysvetlenie projektovej dokumentácie zhotoviteľom,
  • písomné upozornenie zhotoviteľa na chyby počas vykonávania a podľa uváženia zastavenie prác, ak tieto nie sú vykonávané profesionálne a v súlade s projektovou dokumentáciou.

Koľko ma bude stáť stavebný dozor?

Odmena pre stavebného dozora je stanovená na základe parametrov danej stavby. Pri jednoduchých stavbách (rodinný dom, prístrešok, garáž atd.) je to zvyčajne o dohodnutí paušálnej ceny na stavbu. Pri náročnejších stavbách je cena na základe cenovej ponuky alebo informatívnym výpočtom 2 % až 5 % z celkového rozpočtu stavby